NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

Predpisi

Pogoji za pristop k preverjanju znanja

 

Potrebna znanja in spretnosti ter posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, so predpisana s KATALOGOM STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI, ki ga najdete na spletnem naslovu Nacionalnega informacijskega središča - NRP.

 

K preverjanju znanja lahko pristopi

 • posameznik, ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ali
 • posameznik s končano najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih predpisih in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami na dan 24.5.2003 ali pri prodaji nepremičnin investitorja na dan 24.5.2006.

Preverjanje se opravi pri ustanovah, ki izvajajo izobraževanje za pripravo na preverjanje znanja za pridobitev poklicne kvalifikacije  posrednik/posrednica za nepremičnine, in sicer v pisni obliki in obliki ustnega zagovora. 

 

 

Dopolnilno usposabljanje

 

Po določbi 8. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 50/06 – ZMVN, 72/06 - ZNPosr-UPB1) se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo v Uradnem listu RS, št. 46/09 javno povabilo za izbor izvajalcev izobraževanj za dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov, ki izvajajo dopolnilno usposabljanje, in sicer:

 

 

Po končanem dopolnilnem usposabljanju, ki ne vključuje preverjanja znanja, izda
izobraževalna ustanova vsakemu prisotnemu potrdilo o udeležbi, katerega mora dostaviti udeleženec dopolnilnega usposabljanja Ministrstvu za okolje in prostor v roku 8 dni od zaključenega usposabljanja.

 

 

Licence in vpis v imenik nepremičninskih posrednikov

 1. pogoji za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika

  Podlagi za pridobitev statusa nepremičninskega posrednika sta certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji posrednik/posrednica za nepremičnine in potrdilo iz kazenske evidence, da posameznik ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece.

   
 2. naslov prejemnika zahteve 

  Zahtevo za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov naslovi vlagatelj na MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.

   
 3. zahteva vpis v imenik nepremičninskih posrednikov 
    
  Zahteva se vloži na obrazcu, iz kateremu mora biti priložena fotografija in mora biti lastnoročno podpisan zaradi zajema na izkaznico nepremičninskega posrednika. Zahtevi vpis v imenik nepremičninskih posrednikov vlagatelj priloži naslednja dokazila:
  - potrdilo o pridobljeni izobrazbi;
  - potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu;
  - potrdilo o nekaznovanju za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana, katerega izda Ministrstvo za pravosodje - v izvirniku, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
  - osebni dokument (ali potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču).
   
  Podatek, da je vlagatelj pridobil poklicno kvalifikacijo lahko pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti iz zbirke nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije, podatek o nekaznovanosti pa iz kazenske evidence.
   
  Vlagatelj lahko priloži izjavo, s katero pooblasti ministrstvo, da v njegovem imenu pridobi po uradni dolžnosti potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču. Če gre za pridobitev dokazila o izobrazbi, mora biti v izjavi natančno navedena ustanova, naziv pridobljene izobrazbe, leto zaključenega izobraževanja.
     
 4. sprememba podatkov, vpisanih v imenik
   
   
  Nepremičninski posrednik je dolžan sporočiti vse spremembe podatkov v roku 15 dni od nastale spremembe.
    
 5. plačilo stroškov 
   
  Kandidat plača stroške vpisa v imenik v znesku 33 EUR z nakazilom na račun št. 01100-6300109972 sklic št. 18 24309-7141998-46600812 z oznako "stroški vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov". Prejemnik plačila je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
    
 6. potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe; 
   
  Vlagatelj zahteve mora dokazati, da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. Potrdilo izda na podlagi zahtevka Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov pri Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

 

Obvestilo

ZEMLJIŠKA KNJIGA – nepremičninsko posredovanje

 

Sporočamo, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot administrator na portalu E-Sodstvo potrjuje prijave kvalificiranih uporabnikov portala eZK v uporabniški skupini nepremičninskih družb. Opozarjamo, da je prijava nepremičninske družbe potrjena, če je družba vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov. Zato pozivamo nepremičninske družbe in nepremičninske posrednike, da nam na spletni naslov gp.mzip(at)gov.si sporočijo ime nepremičninskega posrednika in naziv nepremičninske družbe, saj le tako lahko potrdimo prijavo za registracijo.

 

 

 

Imenik nepremičninskih posrednikov

 

  

Imenik nepremičninskih posrednikov