DEJANSKA RABA

Podatke o nepremičninah se v PIS prevzema iz neprmičninskih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS. To so predvsem podatki zemljiškega katastra, katastra stavb in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo do leta 2015 v sklopu dejanske rabe vzpostavilo zbirko podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana zemljišča.