ENERGETIKA

Direktorat za energijo

 

generalni direktor: Danijel Levičar 
tel: 01 478 7450 
e-pošta: gp.mzip(at)gov.si

 

 

Direktorat za energijo od aprila 2012 deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

 

Direktorat za energijo opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotovitev učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, oskrbe, energetskih virov in rudarstva. Ključne aktivnosti zajemajo:

  • priprava in skrb za celovito energetsko politiko države na področju oskrbe z energijo (proces pridobivanja in predelave, proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave energije, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije za ogrevanje in transport),
  • skrb za gospodarno ravnanje z vsemi mineralnimi surovinami in podeljevanje rudarskih pravic za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
  • ustvarjanje pogojev za doseganje energetsko podnebnih ciljev ob upoštevanju zanesljive oskrbe z energijo po konkurenčnih cenah, predvsem s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in ukrepov za večjo energetsko učinkovitost,
  • sodelovanje v bilateralnih in multilateralnih - regijskih energetskih okvirjih, z namenom ustvarjati vzpodbudno okolje za sodelovanje na ravni držav, regij in na podjetniškem nivoju,
  • vodenje informacijskega sistema baze podatkov energetskega sektorja za potrebe resornega ministrstva in izdelava ekonomskih analiz v energetiki,
  • priprava zakonskih in drugih aktov za področji energetike in rudarstva.

Razvojna politika energetika preko strateških razvojnih dokumentov in operativnih programov zasleduje cilje nacionalne energetske politike, ki so usmerjeni k povečanju strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami, zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije, spodbujanju okoljske trajnosti in boju proti podnebnih spremembam ter zagotavljanju socialne kohezivnosti. Prednostna področja energetske politike so: učinkovita raba energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije.

 

Okvir delovanja Direktorata za energijo je zasledovanje ključnih ciljev nacionalne energetske politike:

  • zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo,
  • povečanje energetske učinkovitosti,
  • oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije.

Delovanje direktorata je organizacijsko razdeljeno na dva sektorja: